توصیف مفصل تیپ شخصیتی INFJ ، پنج صفحه ، پی دی اف

توصیف مفصل تیپ شخصیتی INFJ ، پنج صفحه ، پی دی اف

توصیف مفصل تیپ شخصیتی INFJ ، پنج صفحه ، پی دی اف

تیپ شخصیتی INFJ ، محرم اسرار، دوستِ موردِ اعتماد
درونگرا، شهودی، احساسی، قضاوتی
تیپ شخصیتی INFJ به دوستِ موردِ اعتماد ملقب شده است و به تمپرای «چشم انداز سازان» تعلق دارد، آن ها پیچیده، عمیق و فوقالعاده پوشیده و خصوصی هستند، مأموریتی که در پشت زمینه زندگیشان حس میکنند این است:
*پرورش دادن، رشد دادن، توسعه دادن و هدایت دیگران
* نشان دادن پتانسیل موجود در هر کسی به خودش.
رشد شخصی در زندگی آنها جاری است و اگر جایی باشند که نتوانند برای مدتی طولانی رشد کنند، دچار ...


دسته:

توصیف مفصل تیپ شخصیتی INFJ ، پنج صفحه ، پی دی اف

خرید آنلاین